โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก บันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก บันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2555 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ รองอธิการบดี นายก่อเกียรติ ศุภพิมล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณาจารย์ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) นำโดย นายจงจิตร เต็งยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ที่ 4.1 และนายอภิชาต อุปสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ที่ 4.2 ซึ่งมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัย และการให้บริการทางด้านวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในเดือนธันวาคมนี้ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งมีข้อตกลงที่เข้าใจร่วมกันในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร วิชาการ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การทำวิจัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการแก่สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ต่อไป 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา