โลโก้เว็บไซต์ การจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก กับ มทร.ล้านนาตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก กับ มทร.ล้านนาตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 845 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News - 12 ตุลาคม 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก กับมทร.ล้านนาตาก โดยนายวิวัฒน์ ดอกคำ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ณ ห้องประชุมพะยอม อาคารเรียนรวมสารนิเทศ 84 ปีฯ มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา