โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สถช. ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4446 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (ดร.ยุธนา ศรีอุดม หัวหน้าโครงการ) ในหัวข้อ การจัดการเชิงกลยุทธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปูแป้ การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปูแป้ การขยายสายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองชนเผ่าปกาเกอะญอ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นและจัดทำหน่วยซ่อมบำรุงในชุมชน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 พร้อมกันนี้คณะศึกษาดูงานฯ ได้ถือโอกาสร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และเลือกชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองชนเผ่าปกาเกอะญอ ณ วัดบ้านปูแป้ ซึ่งเป็นสถานที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฯ

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: จักรรินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา