โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนาตาก จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ธงชัย เบญจลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม (B.Sc.Environmental Energy Technology) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เป็นที่ปรึกษาและร่วมเสวนาในการจัดทำหลักสูตรฯ ดังนี้ รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ม.เชียงใหม่ รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส และ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ม.นเรศวร รศ.ดร.ศิริชัย เทพา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม เขื่อนภูมิพล จ.ตาก คุณสุริยา มาเกิด ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ ตาก คุณอารักษ์ อนุชปรีดา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คุณสมโภช เอกอนันตไชย และทีมงาน บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด ผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดตาก และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มทร.ล้านนา ตาก

ภาพ : เสวนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา