โลโก้เว็บไซต์ คลินิคนักลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คลินิคนักลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2560


27-29 กรกฏาคม 2560 อาจารย์สิรินพร เกียงเกษร หัวหน้าแผนกวิชาสังคมศาสตร์และคณะ มทร.ล้านนาตาก ร่วมงานคลินิคนักลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2017 (TAK SEZ INVESTMENT FAIR 2017) กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชนภายในจังหวัด ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ภาพ : ประดิษฐ ประสมทอง