โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี พบปะเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อธิการบดี พบปะเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตาก


รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบปะคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนาตาก และนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก โดยได้มอบแนวคิดการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับฟังแนวคิด และปัญหา เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่อไป วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ 80 ปี มทร.ล้านนา ตาก