โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนาตาก รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1034 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนาตาก รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ วัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
ภาพ : งานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา