โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤษภาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 22 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

17 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลหลังปฏิบัติงาน โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา จำนวนนักศึกษาในโครงการ 178 คน เป็นนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 31 คน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 23 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 คน สาขาวิชาการจัดการ 27 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 คน และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 7 คน จากสถานประกอบการทั้งสิ้น 129 แห่ง และนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไป จะได้รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับแนวทางในการฝึกงาน การใช้ชีวิตในช่วงสหกิจศึกษา และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศฯ มทร.ล้านนา ตาก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา