โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 32 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

16 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี กล่าวโอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี ภายในโครงการมีการบรรยายหัวข้อดังต่อไปนี้

  • การบรรยายหัวข้อ "แนวโน้มการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" โดยคุณทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัย ชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายอบรมนักวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
  • การบรรยายหัวข้อ "มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมการครองตน ครองคน ครองงาน" โดย พระครูปลัดเขตฐวัชร์ วชิรญาโณ
  • การเสวนาในห้วข้อ "แนวโน้มของตลาดแรงงาน การสมัครงาน" โดยคุณเบญจพร ทะสุใจ นักวิชาการแรงงาน แรงงานจังหวัดตาก
  • การบรรยายหัวข้อ "สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา" โดย นายจเร นะราชา ศิษย์เก่าและหัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป มทร.ล้านนา ตาก 
  • การบรรยายหัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน" โดยคุณอัญริน รัตนพันธ์ Senior Recruitment Officer อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา