โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 27 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

15 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย ประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  กล่าวโอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในโครงการมีการบรรยายหัวข้อดังต่อไปนี้

  • การบรรยายหัวข้อ "แนวโน้มการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" โดยคุณทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัย ชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายอบรมนักวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
  • การบรรยายหัวข้อ "มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมการครองตน ครองคน ครองงาน" โดย พระครูปลัดเขตฐวัชร์ วชิรญาโณ
  • การเสวนาในห้วข้อ "กลยุทธ์การทำงานสู่ความสำเร็จและแนวคิดการประกอบอาชีพ" โดยคุณอำนาจ สาเขตต์ ศิษย์เก่าเพชรราชมงคลล้านนา ประจำปี 2559
  • การบรรยายหัวข้อ "บทบาทและความสำคัญของสมาคมศิษย์เก่า" โดย สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก
  • และการบรรยายหัวข้อ "สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา" โดย นายจเร นะราชา ศิษย์เก่าและหัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป มทร.ล้านนา ตาก ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา