โลโก้เว็บไซต์ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มทร.ล้านนา
https://www.rmutl.ac.th/news/4079
มทร.ล้านนาตาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล โตคีรี






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา