โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับฟังและร่วมออกแบบการชี้แจงกรอบแผนงานวิจัย Appropriate Technology | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับฟังและร่วมออกแบบการชี้แจงกรอบแผนงานวิจัย Appropriate Technology

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 499 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการ  และเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  นายสุริยนต์ สูงคำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  "การพัฒนานักจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อการขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม" "RMUT-RDI Managers for Appropriate Technology "

โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย นักจัดการงานวิจัย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีทักษะสำคัญ ได้แก่

1.สามารถเป็นนักจัดการงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ โดยมีทักษะสำคัญ 3 ประการ คือ

1.1 การวิเคราะห์ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.2 การวิเคราะห์โจทย์วิจัยและความต้องการของพื้นที่/ผู้ประกอบการ

1.3 การทำ Stakeholder Engagement Collaboration

2.สามารถวางแผน ออกแบบ บริหารและจัดการโปรแกรมวิจัยที่มีผลกระทบสูง ตามความต้องการของพื้นที่/User

3.สามารถพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ หรือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายผลงานวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกิดผลกระทบเพิ่มขึ้น

ณ โรงแรมกาลนาน ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

 

 

ข้อมูล/ภาพ  #นายสุริยนต์ สูงคำ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.ล้านนา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง #สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา