โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึง 22 พฤศจิกายน 2566

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง  ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๕๑,๐๐๐.๐๐  บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ตามรายการ ดังนี้

                   ก่อสร้างป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  จำนวน  1  รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ   <<<คลิก>>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา