โลโก้เว็บไซต์ กบบ. มทร.ล้านนา จัดสัมมนาบุคคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ และแนวทางปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กบบ. มทร.ล้านนา จัดสัมมนาบุคคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ และแนวทางปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2812 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมสัมมนาโครงการ “การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  การพัฒนาผลงานทางวิชาการ” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี ฮิลส์ โฮเทลแอนด์เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ได้ทราบหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่  กพอ. กำหนด รวมถึงได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. และแนวทางการปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงในให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อดำเนินการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ อันจะส่งให้ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานตัวชี้วัดที่ 1.3 
   และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ประสาท เนืองเฉลิม มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา