โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566 โดย ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร จำนวนผู้เข้าชม 959 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2566

  • ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
  • ประเภททุน 2 ปี (เรียนต่อ ปวส.)

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ มทร.ล้านนาตาก และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และตาก เพื่อเป็นส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง แล้วนั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาคัดกรองและคัดเลือกผู้ขอรับทุนโดยผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทักท้วง ในการประชุมครั้งที่ 1/256 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 และดำเนินการยืนยันรายชื่อนักเรียนทุนผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น มทร.ล้านนา ขอประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2566 รายนามดังเอกสารแนบท้าย 1
ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนได้ตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการแนบท้าย และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดทำสัญญา ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 2 นี้

ประกาศ ณ วันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Link สำหรับการทักท้วงผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา