โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา อบรมแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) คาดสิ้นปีการศึกษา 66 จะมีบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งครบตามเกณฑ์กระทรวง อว. อย่างมีคุณภาพและปลอดจากการซื้อผลงานทางวิชาการ 100% | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา อบรมแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) คาดสิ้นปีการศึกษา 66 จะมีบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งครบตามเกณฑ์กระทรวง อว. อย่างมีคุณภาพและปลอดจากการซื้อผลงานทางวิชาการ 100%

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4440 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 มีนาคม 2566 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)”  ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ได้เสนอขอจัดทำผลงานวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ. กำหนดและเข้าใจหลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564 และแนวทางการปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อให้การทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ มทร.ล้านนา มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานตัวชี้วัดที่ 1.3 ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ (สกอ.เดิม) ในระดับสถาบัน ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยฯต้องมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการทแนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ประมาณ 260 ราย เข้าร่วมโครงการผ่านระบบผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  

  ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมถึแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา