โลโก้เว็บไซต์ พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กตเวทิตา ปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นคุณค่า ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กตเวทิตา ปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นคุณค่า ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กันยายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "กตเวทิตา ปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นคุณค่า" ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์เทอดทูล โตคีรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ฤทธิ์ขุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาท เจาะบำรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ สงวนแวว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
6. คุณสมโภช เฟื่องดี นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
7. คุณปราณี เทศฉาย พนักงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา