โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 “เศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ภายใต้ในหัวข้อ “BCG: Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี จากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีได้เปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มีกิจกรรมและการประกวด/แข่งขัน ประกอบด้วย

- การแข่งขันของเล่นทางวิทยาศาสตร์ "รูบิค" และ "จรวดน้ำ"
- การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน BCG 
- การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ลอยกระทง"
- การประกวดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน BCG
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
- การแข่งขันวาดภาพทางคอมพิวเตอร์
- การสาธิตการใช้ Drone ในเกษตรกรรมและถ่ายภาพเพื่อประมวลผล
- การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
- การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การแสดงทางวิทยาศาสตร์

 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา