โลโก้เว็บไซต์ สวส. ยกระดับมาตรฐานสากล อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา จัดโครงการ “อบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ACP” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สวส. ยกระดับมาตรฐานสากล อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา จัดโครงการ “อบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ACP”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินโครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP) ประกอบด้วย ๓ โปรแกรม คือ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ Adobe Premiere เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ACP รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบฐานโปรแกรม ดังกล่าว ในการพัฒนาและยกประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนด้านผลิตสื่อที่มีคุณภาพ อีกด้วย

            ระหว่างวันที่  ๖ ถึง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สวส.มทร.ล้านนา ดำเนินโครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP), (กิจกรรมที่ ๒) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ (เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก ลำปาง และเชียงใหม่) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

            การดำเนินโครงการฯ แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ ๑  การประเมินองค์ความรู้ ความสามารถ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศทางด้าน Adobe Certified Professional (ACP) ด้วยชุดทดสอบวัดความรู้ ๓ โปรแกรม คือ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ Adobe Premiere  จากระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ของ มทร.ล้านนา โดยดำเนินกิจกรรม ระหว่าง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีบุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน) ที่สมัครเข้ารับอบรมและทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  (รอบคัดเลือก MOCK EXAM

 

วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่

วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ลำปาง
วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารเรียนฯ เกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน
วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย

 

กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Adobe Certified Associate) ผ่านกระบวนการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้าน Adobe Certified Associate โดยรายละเอียดกิจกรรมฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย และชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา, ธนพล มูลประการ นักประชาสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา