โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยและเรียนรู้ฐานข้อมูลออนไลน์   จำนวน  1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยและเรียนรู้ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยและเรียนรู้ฐานข้อมูลออนไลน์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  920,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   ตามรายการ ดังนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา