โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 64

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 8782 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือน โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดังนี้

๑.รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก
๒.รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก/ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงขอแสดงความชื่นชม ยินดี มา ณ โอกาสนี้ 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา