โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบตกค้าง) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบตกค้าง)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 1633 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ รอบนักศึกษาตกค้าง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดสอบระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2565

เว็บไซต์สำหรับการสอบ ผ่านการสอบออนไลน์ที่ช่องทาง https://education.rmutl.ac.th

คำแนะนำสำหรับนักศึกษาก่อนการเข้าสอบ **นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการสอบ**

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา **นักศึกษาศึกษารายละเอียดในแต่ละขั้นตอนให้ครบถ้วน**

 1. กำหนดการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา รอบตกค้าง **ที่ยังไม่เคยเข้าสอบ** เท่านั้น 
 2. กำหนดจัดสอบในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2565  ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที โดยนักศึกษาสามารถเลือกช่วงเวลาการสอบได้โดยไม่ต้องเข้าสอบในห้องสอบมหาวิทยาลัย
 3. การทำแบบทดสอบ นักศึกษาต้องทำแบบทดสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้เพียง 1 คน/ครั้ง
 4. การดำเนินการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน ประกอบด้วย
  • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รหัสนักศึกษา 61
  • หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รหัสนักศึกษา 60
  • หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) รหัสนักศึกษา 63
 5. กรณีที่นักศึกษามีปัญหาการสอบ หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ งานวิทยบริการ กองการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่ หรือ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา