โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.3, ม.6 และ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส (ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.) เพื่อรับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” โดยมีประเภททุนดังต่อไปนี้

1. ทุน 5 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. (3 ปี) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เมคคาทรอนิกส์) และต่อเนื่องในระดับ ปวส. (2 ปี) โดยระดับ ปวส. สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

2. ทุน 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (2 ปี) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งได้รับค่าครองชีพเดือนละ 6,500 บาท (ระดับ ปวช.) และ 7,500 บาท (ระดับ ปวส.) ตลอดหลักสูตร  

"ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิต และสามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคม/ชุมชน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม S-Curve  และ New  S-Curve ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ทุน 5 ปี โทรศัพท์ 084-0484687 (อาจารย์พายัพ)
- ทุน 2 ปี โทรศัพท์ 088-4330540 (อาจารย์ยุทธนา), 093-4370181 (อาจารย์ธนพงศ์), 099-4691454 (อาจารย์สาวิตรี), 081-6806882 (อาจารย์รุ่งโรจน์) และ 081-2074314 (อาจารย์ปรีชา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา