โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤศจิกายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงสุดแก่นักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ 1098/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดังนี้

1. การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.1 การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ให้อาจารย์ผู้สอนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ทุกรายวิชา เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564-9 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ให้ผู้สอนปรับปรุงรูปแบบการสอนให้เหมาะสม ดำเนินการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา เป้าประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคำอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 อย่างครบถ้วน
1.2 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในรายวิชานั้นด้วยวิธีออนไลน์ (Online) เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564-9 มกราคม 2565 ยกเว้น
1) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระดัง ปวส. ชั้นปีที่ 2, ระดังปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (4 ปี), ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (3 ปี), นักศึกษาตกค้าง และนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงงาน ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ (On-site) หรือจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
2) นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2, 3 (4 ปี) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ (On-site) หรือจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564
1.3 ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ (On-site) หรือจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตามปกติ ทุกระดับชั้นปี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

2. การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนใช้วิธิการวัดผลด้วยวิธีอื่นที่สามารถประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนการจัดสอบ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ Program Learning Outcomes (PLO) ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 เป็นสำคัญ เช่น การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) การทำข้อสอบนอกห้องเรียน (Take-Home Exam) การสอบแบบออนไลน์ (Online Testing) เป็นต้น

3. นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์หรือไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อขอเข้ามาพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษาเพื่อเรียนออนไลน์ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้

4. ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ (On-site) หรือจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอืน

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา