โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 สิงหาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ที่ 2643/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 "ข้อ 7 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้งดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค..” นั้น อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดตากยังทวีความรุนแรงมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากในสถานศึกษา

เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1134/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงเห็นควรประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (ฉบับที่ 2) ดังนี้

1. ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) จนถึงสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา

2. การบริหารการสอบของแต่ละรายวิชา ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online-Exam) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) การทำข้อสอบนอกห้องเรียน (Home-Exam) การสอบย่อย (Tests) หรือใช้คะแนนจากกระบวนการวัดผลรูปแบบอื่นแทนการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดประกาศที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/08/20210825102214_93288.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา