โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบเงินงบประมาณสภากาชาดไทยที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีมอบเงินงบประมาณสภากาชาดไทยที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (20 พ.ค. 64) ที่ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบเงินงบประมาณสภากาชาดไทยที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน "ครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอม" โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชน โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พันตำรวจโทรัฐกร อินทนิล รองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 34 ปลัดจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่อาจมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปอีก โดยมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษาในพื้นที่ สภากาชาดไทยจึงกำหนดใช้แนวทาง "ครูออกไปเยี่ยมเด็กนักเรียน" ในพื้นที่เป็นเวลา 15 วันในช่วงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียน จึงได้หางบประมาณจากภาคเอกชนมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่ครูผู้รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดตากจำนวน 61 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 23 แห่ง เป็นเงิน 208,297 บาท และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 10 แห่ง เป็นเงิน 403,049 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 611,346 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 15 วัน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจะทำให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียน นอกจากนี้จะทำให้เกิดรูปแบบและประสบการณ์การทำงานในมิติใหม่ที่ครูออกเยี่ยมนักเรียนที่บ้านด้วย

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา