โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สู่วิถีชีวิตใหม่ New normal life ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สู่วิถีชีวิตใหม่ New normal life ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้แนวคิด "Learning strategies for new normal life" ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งนำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายขวัญชัย เทศฉาย) รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย) ผู้ช่วยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (รศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ) พร้อมด้วย พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ได้ให้ปัจฉิมโอวาทและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563 หลังจากนั้นคณะศิษย์เก่านำโดย ดร.เดชา ครุฑทิน ประธานชมรมคนรักษ์พระวิษณุกรรม คุณธวัช ธูปทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค วาย เทค จำกัด คุณไพศาล แก้วทันคำ ประธานชมรมศิษย์เก่า "ฅนหนองกะโห้" วิทยาเขตตาก และคุณกิตติมศักดิ์ ติกะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพีอี กรุ๊ป จำกัด ได้ให้เกียรติร่วมเสวนาและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ดี เก่ง อย่างไรที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน คุณธรรม ครองตน ครองคน ครองงาน  แนะนำเทคนิคการสมัครงานในยุค 4.0 รวมถึงการแสดงความกตัญญูอาจารย์และสถานศึกษา

นอกจากนี้มีศิษย์เก่าที่เป็นคนรุ่นใหม่สำเร็จการศึกษาไปได้ไม่นานแต่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณณัฐพล มาหวัน กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐดีไซน์ แอนด์ มีเดีย และคุณเรณู แก้วกันจะ ซึ่งปัจจุบันรับราชการเป็นนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้มาแบ่งปันแนวคิดการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจยุควิถีชีวิตใหม่ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ
 

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา