โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ชุดทดลองและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนและการเชื่อมต่อกริดฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ชุดทดลองและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนและการเชื่อมต่อกริดฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 ถึง 19 มีนาคม 2564

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ชุดทดลองและพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนและการเชื่อมต่อกริด  ของโครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเองได้จากพลังงานสะอาด สำหรับรองรับการขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>Click<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา