โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากร และนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา