โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19 ระลอกใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19 ระลอกใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมีการระบาดระลอกใหม่ โดยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดตาก ซึ่งมีรายงานตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นคนไทยและคนต่างด้าว ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนสูงสุดแก่นักศึกษา

อาศัยอำนาจตามมาตร 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563

1.1 นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ทุกชั้นปี จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา ในระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2564 (2 สัปดาห์) โดยให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา เป้าประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคำอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 อย่างครบถ้วน

1.2 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตามปกติ

1.3 นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ หรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นความประสงค์เป็นกรณีพิเศษเพื่อใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

2. เลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จกากำหนดการเดิมวันที่ 11-17 มกราคม 2564 เลื่อนสอบเป็นวันที่ 25-31 มกราคม 2564

3. ในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ในข้อ 1.2 ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการความเข้มงวดทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดาวน์โหลด >> ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา