โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารเสนอแผนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 แก่คณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้บริหารเสนอแผนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 แก่คณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำเสนอแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมการดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ตลอดภาคการศึกษา
- กลุ่มที่ 2 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในระยะ 2 เดือนแรก (ก.ค.-ส.ค. 63) และหลังจากนั้นให้นักศึกษากลับเข้ามาเรียนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย
2. มีมาตรการคัดกรองการเข้า-ออก ของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย และมหาวิทยาลัยได้จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทั่วอาคารสถานที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันต่อไป โอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหน้ากากปกป้องใบหน้า (Face shield) ให้แก่ผู้ว่าราชการและคณะผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 ชิ้น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา