โลโก้เว็บไซต์ การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาระดับ ปวส. และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาระดับ ปวส. และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมรับนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก โดยวันนี้มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 เข้ารายงานตัว  โดยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการป้องกันและลดความแออัดของนักศึกษาจึงกำหนดให้นักศึกษาเข้าหอพักเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบอุตสาหกรรม และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าพักในหอพักนักศึกษา ยกเว้น นักศึกษาที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอเมืองตาก หรือเป็นผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าพักในหอพักนักศึกษา 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา