โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 415 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 32 คน หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล) ประธานในการจัดกิจกรรมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา รวมถึงแนะนำคณาจารย์ที่จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยอาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักศึกษา 1 หรือ 2 คน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย ต่อจากนั้นเป็นการให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน ค่าใช้จ่าย เครื่องแต่งกายนักศึกษา รวมถึงประโยชน์จากกิจกรรมเสริมสรรถนะที่นักศึกษาจะได้รับตลอดปีการศึกษา หลังจากนั้นนำนักศึกษาวัดตัวเพื่อตัดชุดนักศึกษาและชุดกิจกรรมสำหรับภาคการศึกษา 2563 และนำนักศึกษาเข้าหอพักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ มีเป้าหมายสนับสนุนทุนให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงเรียนต่อสายอาชีพ ภายใต้โครงการ "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" ที่มุ่งเน้นทำงานใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่
1. ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสการพัฒนาและศึกษาต่อในสายอาชีพชั้นสูง
2. สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สร้างสมรรถนะ (Competencies) และคุณภาพชีวิตของเยาวชน
3. พัฒนาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพที่ตอบสนองต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา