โลโก้เว็บไซต์ อบรมครูเครือข่ายสเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ด้าน IOT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมครูเครือข่ายสเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ด้าน IOT

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการฝึกอบรมครูเครือข่ายสเต็มศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เขต 1 และวิทยาลัยเทคนิคตาก มีครูจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคตาก โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนวังประจบวิทยาคม โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา และมีเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากหลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นพี่เลี้ยง พัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยค่ายกิจกรรมและแนวทางการเรียนการสอนแบบ STEM และ STEAM เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงและตอบสนองความต้องการในด้านกำลังคนของประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา