โลโก้เว็บไซต์ อบรมครูเครือข่ายสเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

อบรมครูเครือข่ายสเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 "แปรรูป Gummy และ Jelly พร้อมดื่ม"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการฝึกอบรมครูเครือข่ายสเต็มศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เขต 1 และวิทยาลัยเทคนิคตาก มีครูจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคตาก โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนวังประจบวิทยาคม โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา นอกจากนี้มีคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นพี่เลี้ยงตลอดการฝึกอบรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมทฤษฏีการเกิดเจล การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแปรรูปกัมมีและแปรรูปเยลลี่พร้อมดื่ม หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM ประกอบด้วย S=Science, T=Technology, E=Engineering, A=Art และ M=Mathematics ซึ่งภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว สถานศึกษาจะได้นำการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในสถานศึกษาของตนเองต่อไป

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นพี่เลี้ยง พัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยค่ายกิจกรรมและแนวทางการเรียนการสอนแบบ STEM และ STEAM เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงและตอบสนองความต้องการในด้านกำลังคนของประเทศ

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา