โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัยการพัฒนาการลงทุนการแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัยการพัฒนาการลงทุนการแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 445 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์​ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นำคณะผู้ร่วมงานเยี่ยมชมผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมงาน ต่อจากนั้นเวลา 14.00 น. คณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ได้ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯ 

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี เพื่อเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร โดยมีรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ AIC ประจำจังหวัดตาก

แนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC จะเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกรผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer, Start Up เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัดตาก ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัยการพัฒนาการลงทุนการแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์รวมถึงมาตรการกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร

ศูนย์ AIC จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ คือ
1. เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตร และภูมิปัญญาทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรของจังหวัด
2. บริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และสร้างสรรค์
3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร
4. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร
5. จัดอบรมเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer
6. ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
7. ออกแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมถึงประสาน อำนวยการ ขับเคลื่อน กำกับ และติดตามประเมินประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด
8. พัฒนา เสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศและระดับโลกในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค
9. เชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์เครือข่าย AIC จังหวัด

ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา