โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2003 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงสุดแก่นักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1134/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด CP All คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกรายวิชา โดยในช่วง 2 เดือนแรก (29 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2563) นักศึกษาทั้งหมดต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักสวัสดิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้น นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หรือได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการบริหารจัดการหอพัก

1.2 ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ยกเว้น ตามข้อ 1.1 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา ในช่วง 2 เดือนแรก (29 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2563) หลังจากนั้นให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยตามปกติ

1.3 นักศึกษาในข้อ 1.2 ที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์หรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นความประสงค์เข้ามาพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษาเพื่อเรียนออนไลน์ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมบริหารจัดการหอพัก

 2. ในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีจำนวนนักศึกษาตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม และดำเนินการตามมาตรการความเข้มงวดทางสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดประกาศ มทร.ล้านนา ตาก เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา