โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีราชมงคลตาก ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีราชมงคลตาก ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (4 มี.ค. 63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าประกวดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น "คนดีศรีราชมงคลตาก" ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่มีผลงานด้านต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษาปัจจุบันที่มีความประพฤติดี มีผลงานดีเด่น หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่นักศึกษาปัจจุบันในการประพฤติดี มีวินัย และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

โดยโครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น "คนดีศรีราชมงคลตาก" ประจำปีการศึกษา 2562 มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ได้แก่
1. ด้านผู้นำนักศึกษา
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านกีฬา หรือนันทนาการ
5. ด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
6. ด้านวิชาการ
7. ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล "คนดีศรีราชมงคลตาก" จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆ อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา