โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับโครงการวิจัย โครงการ Hands-On ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดรับโครงการวิจัย โครงการ Hands-On ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มีนาคม 2563 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 10798 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งขยายเวลาปิดระบบ Online submission 

ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. 


การสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้ โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ  

“ทุนวิจัย HANDS-ON ประจำปี 2563”


ระยะเวลาดำเนินงาน : นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญารับทุน สิ้นสุด กันยายน 2563

ลักษณะทุน : ทุนสำหรับอาจารย์ประจำ (นักวิจัยหน้าใหม่) ร่วมกับนักศึกษา มทร.ล้านนา

จำนวนการสนับสนุนทุน : จำนวน 22 ทุน งบประมาณ 35,000 บาท/ทุน (รวมงบประมาณ 770,000 บาท)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 6 โครงการ (ประกอบด้วย : เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ตาก พื้นที่ละ 1 ทุน/โครงการ)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร รวม 7 โครงการ (ประกอบด้วย : เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ตาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พื้นที่ละ 1 ทุน/โครงการ)
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รวม 6 โครงการ (ประกอบด้วย : เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ตาก พื้นที่ละ 1 ทุน/โครงการ)
 • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 2 โครงการ (ประกอบด้วย : เชียงใหม่ ตาก พื้นที่ละ 1 ทุน/โครงการ)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รวม 1 โครงการ 

 ข้อกำหนด / คุณสมบัติ ผู้รับทุน

 • เป็นอาจารย์ประจำ สังกัด มทร.ล้านนา (นักวิจัยหน้าใหม่) ที่ยังไม่เคยได้รับทุนมาก่อน เป็นหัวหน้าโครงการ
 • มีอาจารย์ มทร.ล้านนา (นักวิจัยพี่เลี้ยง หรือนักวิจัยที่เคยได้รับทุน) เป็นผู้ร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 คน
 • มีนักศึกษา เป็นผู้ร่วมโครงการ อย่างน้อย 2 คน
 • มีการระบุผู้ได้รับผลกระทบ หรือคาดว่าจะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (End User)
 • สนับสนุนให้นักวิจัยที่ได้รับทุนนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ (การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI)

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้รับทุนต้องนำผลงานวิจัย / องค์ความรู้ / นวัตกรรม นำไปถ่ายทอดผลงานเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือนำผลงานไปเผยแพร่บริการวิชาการสู่ชุมชน / สถานประกอบการ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น โดยมีหลักฐานและหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน / ผู้ประกอบการว่าได้รับประโยชน์จริง แบบเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผู้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย ในรูปแบบที่กำหนดให้

Online Submission : https://hrd.rmutl.ac.th/

Download: 

 1. รายละเอียดโครงการ
 2. แบบเสนอโครงการวิจัย
 3. คู่มือรับทุน(Hands-on)2563 **update**

SCAN QR Code : เล่มคู่มือรับทุน Hands-on 2563


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 

website: http://rdi.rmutl.ac.th Email: handson.rmutl@gmail.com 

Tel. : 053 266 518  (เบอร์โทรติดต่อภายใน)

 • การส่งข้อเสนอโครงการ  กด 1006
 • ระบบ Online Submission  กด 1025
 • ทำสัญญารับทุน/รายงานความก้าวหน้า/ปิดโครงการ  กด 1014, 1017

กำหนดการ 

 • ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

กุมภาพันธ์ 2563 

 • เปิดรับสมัครขอรับทุน

24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2563  

(ขยายเวลา) ปิดระบบ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

 • คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย

มีนาคม 2563

 • ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย

30 มีนาคม 2563

 • จัดทำสัญญารับทุน

31 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

 • โอนเงินสนับสนุนทุนวิจัย

7 เมษายน 2563

 • ดำเนินโครงการวิจัย

เมษายน – กันยายน 2563

เบิกเงินงวดที่ 1

ภายใน 30 เมษายน 2563

เบิกเงินงวดที่ 2

ภายใน 30 มิถุนายน 2563

เบิกเงินงวดที่ 3

ภายใน 15 กันยายน 2563

 • การติดตามโครงการ

เมษายน – กันยายน 2563

 • ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

15 กันยายน 2563

 • ปิดโครงการ

15 กันยายน 2563

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา