โลโก้เว็บไซต์ การประชุมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มกราคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (27 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุมคำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี เกี่ยวกับการบริหารพัสดุและการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพัสดุประจำหน่วยงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กองบริหารทรัพยาการตาก และกองการศึกษาตาก โดยรายงานวัตถุประสงค์และผลการตรวจสอบพัสดุประเภทต่างๆ ทั้งด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีวัสดุครบถ้วนเป็นปัจจุบัน มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ทราบว่าพัสดุมีตัวตนอยู่จริง มีการใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจในภาพรวมและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้ถูกต้องต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา