โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมนวัตกรรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการอบรมนวัตกรรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ธันวาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์โรฟสไกต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการวิจัย เรื่อง "นวัตกรรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์เพร์โรฟสไกต์ (Innovation of Perovskite Solar Cell Coated on Roof Tile)" ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ถึง ธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.เฉลา วงศ์แสง เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมคณะทำงานจากทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย อาจารย์รุ่งโรจน์ ขะมันจา รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ อาจารย์ ดร.สมอ บุญพันธ์ อาจารย์ณฐกมล คุณทะสิงห์ นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม นายรักชาติ เหล็กบุญเพชร ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ เขิมสูงเนิน นายนรเมตร ตันติสุขุมาล นายส่งแสง วัฒนายั่งยืน และนายสันติกรณ์ อุประวรรณ โดยเนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์กับชุมชน เทคนิคการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์โรฟสไกต์ พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา