โลโก้เว็บไซต์ การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 221 คน ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 121 แห่ง ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา