โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (24 ต.ค. 62) ที่ห้องสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยนายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 175 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 84 แห่ง 

การปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้ทราบประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกประสบการณ์ เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการฝึกงานรุ่นต่อไปและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา