โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก สุดเจ๋ง รับรางวัลผู้จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

มทร.ล้านนา ตาก สุดเจ๋ง รับรางวัลผู้จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ "กลองอืด"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 832 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดตาก ผศ.รุ่ง หมูล้อม อาจารย์วันชนะ จูบรรจง พร้อมด้วยตัวแทนศิษย์เก่า เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ในฐานะที่เป็นคณะผู้จัดทำสื่อมัลติมิเดียมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "กลองอืด" ของจังหวัดตาก จนทำให้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดง

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้จังหวัดตากคัดเลือกพร้อมจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี 2561 เสนอกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในการนี้จังหวัดตากได้คัดเลือกและนำเสนอข้อมูล "กลองอืด" โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประกอบด้วย ผศ.รุ่ง หมูล้อม อาจารย์วันชนะ จูบรรจง และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้จัดทำข้อมูลดังกล่าว บัดนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติ จำนวน 18 รายการ ซึ่ง "กลองอืด" เป็นหนึ่งในจำนวน 18 รายการนั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี 2562 ประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดง ซึ่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเชิญคณะศิลปินกลองอืดไปแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร แล้ว เพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผู้ซึ่งมีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้จัดทำข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจนทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดตาก คือ "กลองอืด" ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรกดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เกิดความยั่งยืน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีแล้วจำนวน 336 รายการ รวมปีนี้ 18 รายการ รวมเป็น 354 รายการ

ในการนี้ขอขอบคุณทีมงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตากและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก  ที่สนับสนุนให้การทำงานของทีมงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ผลงานอย่างดีเยี่ยมระดับประเทศ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา