โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมต้านภัยยาเสพติด จัดประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมต้านภัยยาเสพติด จัดประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1099 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมป้องกันและแก้ไข" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการใช้ยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประเภทโปสเตอร์ จำนวน 10 ทีม ซึ่งผลการประกวดสื่อได้ผู้ชนะการประกวด ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย
 - นางสาวสิริประภา เสนแก้ว
 - นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์อำไพ
 - นายกฤษฎา ลาสนธิ
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ Popular vote ประกอบด้วย
 - นายไวภพ วงค์จำนงค์
 - นายกิตณรงค์ ทิอ้าย
 - นายภวินท์ อธิสุมงคล
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกอบด้วย
 - นางสาวพัชรมัย ธงชัย
 - นายมรกต เที่ยงศรี
 - นางสาวณัฑธิดา บุญมาก
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

4. รางวัลชมเชย
 - นายวิสิทธิ์ ท้าววัฒนกุล
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

5. รางวัลชมเชย ประกอบด้วย
 - นายพงษ์ศักดิ์ เอมอยู่
 - นายธนกฤต สายทอง
 - นายบวร จัทร์ลา
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

6. รางวัลชมเชย
 - นายอภิสิทธิ์ เกิดเกตุ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา