โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 985 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบสิ่งประดิษฐ์ฯ แก่ผู้ประกอบการ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ดังนี้

1. เครื่องพ่นทรายป้ายหินแกรนิต มอบแก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหินศิลาทิพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ-ผศ.จำรัส ทาคำวัง มทร.ล้านนา ตาก
2. เครื่องผ่าไม้ไผ่สำหรับทำไพขอบกระด้ง มอบแก่ กลุ่มจักสานบ้านลานตากเกลี้ยง ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายชยันต์ คำบรรลือ มทร.ล้านนา ตาก
3.เครื่องอบแห้งเห็ด มอบแก่ กลุ่มบ้านเห็ดมังกร ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายภาคภูมิ ใจชมภู มทร.ล้านนนา ตาก
4. เครื่องคั่วพริก มอบแก่ กลุ่มน้ำพริกเกษตรบ้านแม่ไข ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายธวัชชัย ชัยลังการ มทร.ล้านนา ตาก 
5. เครื่อง CNC เลเซอร์สลักลงหนัง มอบแก่ อุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดย่อม ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายนรุตม์ คล้ายเคลื่อน มทร.ล้านนา ตาก
6. เครื่องกระเทาะเปลือกดาวอินคา มอบแก่ กลุ่ม K.K.ดาวอินคา ผู้รับชอบโครงการ-นายอุกฤฏ์ ธนทรัพย์ทวี มทร.ล้านนา ตาก
7. ตู้อบกล้วยไฟฟ้า มอบแก่ กลุ่มวิสาหกิจกาละแมแม่พะยอม ผู้รับผิดชอบโครงการ-นางอรวรรณ เอกสินเสริม วิทยาลัยเทคนิคตาก
8. ตู้ตากกกพลังงานแสงอาทิตย์ มอบแก่ กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองนกปีกกา ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ วิทยาลัยเทคนิคตาก
9. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มอบแก่ กลุ่มแปรรูปปลา (ปลาส้ม) ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายพงศธร ด่านตระกูล วิทยาลัยเทคนิคตาก
10. การพัฒนาเครื่องพ่นทรายป้ายหินแกรนิต มอบแก่ ประสิทธิ์ศิลา ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ วิทยาลัยเทคนิคตาก
11. เครื่องทำกล้วยกวน มอบแก่ กลุ่มแม่ละออ แม่กาษา ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายชัยกร สุขคำ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
12. เครื่องคั่วงาสำหรับผลิตภัณฑ์กระยาสารท มอบแก่ กลุ่มกระยาสารทวาสนา ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายเด่นศักดิ์ หอมหวล วิทยาลัยชุมชนตาก
13. เครื่องอบหนังหมู มอบแก่ กลุ่มแคบหมูทัดญา ผู้รับผิดชอบโครงการ-นายอนุวัฒน์ สิทธิกัน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ตามที่จังหวัดตากได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตากเข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และกลุ่มอาชีพของชุมชน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้อยู่ดีกินดีขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามกลยุทธ์และการพัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ของครอบครัว ชุมชน และเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ โดยอาศัยทางสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตาก

ในการดำเนินโครงการฯ คณะกรรมการได้คัดกรองโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ มีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินโครงการจำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และวิทยาลัยชุมชนตาก นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากเป็นหน่วยงานภาคีร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา