โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-STEAM3 สร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ปีที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL-STEAM3 สร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1602 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ งการสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีครูและนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายเก่าระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม โรงเรียนวังประจบวิทยาคม โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 จังหวัดตาก โรงเรี่ยนพลูหลวงวิทยา โรงเรียนโสตศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก และวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

โครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) เป็นการบูรณาการจัดการเรียนรู้สร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาระดับต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีคุณภาพต่อไป 

ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา