โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-STEAM3 การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาเครือข่ายใหม่ ปีงบประมาณ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL-STEAM3 การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาเครือข่ายใหม่ ปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการ "ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3)" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการเป็นสถานศึกษาเครือข่ายใหม่ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคม และนักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสถานการณ์จำลองในครั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครื่องปลูกข้าวนาโยน โดยประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงเพื่อปลูกข้าวนาโยนให้มีประสิทธิภาพสูง และสามารถปลูกข้าวลงในแปลงนาที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM3 ประกอบด้วย S=Science, T=Technology, E=Engineering, M=Mathematics, M=Management และ M=Marketing ซึ่งภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะได้นำการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM3 ไปประยุทต์ใช้กับนักเรียนในสถานศึกษาของตนเองต่อไป

ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา