โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-STEAM3 อบรมครูพี่เลี้ยงสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL-STEAM3 อบรมครูพี่เลี้ยงสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง เรืื่อง การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ STEAM3 กับการสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการ "ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3)" ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพัฒนาครูและนักเรียนในภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ปีที่ 3 โดยมีบุคลากรจากคณะต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมฝึกอบรม โดยโจทย์ให้เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์และสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สามารถเคลื่อนที่ได้ระยะไกลและมากที่สุด เพื่อปฏิบัติการในการขนลูกแก้วสลายสารพิษไปยังสถานที่เป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพื่อสลายสารพิษได้ทันเวลา และให้ช่วยประชาชนจิตอาสามีความปลอดภัย ผ่านการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM3 ได้แก่ S=Science, T=Technology, E=Engineering, A=Art, M3=Mathematics Management Marketing

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา