โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านทุจริต STRONG สร้างฝายชะลอน้ำรักษาผลประโยชน์สาธารณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านทุจริต STRONG สร้างฝายชะลอน้ำรักษาผลประโยชน์สาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 ก.ค. 62 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาผลประโยชน์สาธารณะ หลังจากนั้นนักศึกษาได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำบริเวณป่าชุมชนตำบลน้ำรึม

ภาพ: จเร นะราชาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา